Art. 54 – Pedeapsa accesorie

Art. 54 – Pedeapsa accesorie Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate. ____________ *) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii se aplică potrivit…

Art. 55 – Pedepsele complementare

Art. 55 – Pedepsele complementare Pedepsele complementare sunt:   a) interzicerea exercitării unor drepturi;   b) degradarea militară;   c) publicarea hotărârii de condamnare. _____________ *) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în…

Art. 61 – Stabilirea amenzii

Art. 61 – Stabilirea amenzii (1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. (2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.…

Art. 62 – Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii

Art. 62 – Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii (1) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica şi pedeapsa amenzii. (2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) şi lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanţă…

Art. 63 – Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Art. 63 – Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii (1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. (2) Dacă amenda neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile…

Art. 64 – Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii

Art. 64 – Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii (1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul…

Art. 65 – Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 65 – Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o), a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară. (2) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie constă…

Art. 66 – Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 66 – Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:   a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  …

Art. 67 – Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 67 – Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. (2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este…

Art. 68 – Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 68 – Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe:   a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;   b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;   c) după executarea pedepsei închisorii,…

Art. 69 – Degradarea militară

Art. 69 – Degradarea militară (1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. (2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de…

Art. 70 – Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Art. 70 – Publicarea hotărârii definitive de condamnare (1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ţinând seama de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana condamnatului, instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârşirii altor asemenea infracţiuni. (2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanţă, într-un cotidian…

Art. 71 – Durata executării

Art. 71 – Durata executării (1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteşte din ziua în care condamnatul a început executarea hotărârii definitive de condamnare. (2) Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în care încetează se socotesc în durata executării. (3) Perioada în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se află bolnav în spital…

Art. 72 – Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate

Art. 72 – Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate (1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp ori în mod separat, pentru mai multe infracţiuni concurente, chiar…

Art. 73 – Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării

Art. 73 – Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării (1) În cazul infracţiunilor săvârşite în condiţiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsă, precum şi durata măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeaşi infracţiune în România. (2) Dispoziţiile…

Art. 74 – Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Art. 74 – Criteriile generale de individualizare a pedepsei (1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c) natura şi…

Art. 75 – Circumstanţe atenuante

Art. 75 – Circumstanţe atenuante (1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:   a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă;   b) depăşirea limitelor legitimei apărări;   c) depăşirea limitelor stării…

Art. 76 – Efectele circumstanţelor atenuante

Art. 76 – Efectele circumstanţelor atenuante (1) În cazul în care există circumstanţe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc cu o treime. (2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, în cazul reţinerii circumstanţelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. (3) Reducerea…

Art. 77 – Circumstanţe agravante

Art. 77 – Circumstanţe agravante Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante: a) săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; b) săvârşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; c) săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri; d) săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă…

Art. 78 – Efectele circumstanţelor agravante

Art. 78 – Efectele circumstanţelor agravante (1) În cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica…

Art. 79 – Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Art. 79 – Concursul între cauze de atenuare sau de agravare (1) Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la tentativă, circumstanţe atenuante şi cazuri speciale de reducere…

Art. 80 – Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei

Art. 80 – Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei (1) Instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit; b) în raport de persoana infractorului, de…

Art. 81 – Avertismentul

Art. 81 – Avertismentul (1) Când dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, instanţa aplică infractorului un avertisment. (2) Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni. (3) În caz de concurs de infracţiuni…

Art. 82 – Anularea şi efectele renunţării la aplicarea pedepsei

Art. 82 – Anularea şi efectele renunţării la aplicarea pedepsei (1) Persoana faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită. (2) Renunţarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărâre. (3)…

Art. 83 – Condiţiile amânării aplicării pedepsei

Art. 83 – Condiţiile amânării aplicării pedepsei (1) Instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute…

Art. 84 – Termenul de supraveghere

Art. 84 – Termenul de supraveghere (1) Termenul de supraveghere este de 2 ani şi se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei. (2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce…

Art. 85 – Măsurile de supraveghere şi obligaţiile

Art. 85 – Măsurile de supraveghere şi obligaţiile (1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:   a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;   b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;  …

Art. 86 – Supravegherea

Art. 86 – Supravegherea (1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică serviciului de probaţiune. (2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a) – c) şi alin. (5) se face de serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în…

Art. 87 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor

Art. 87 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de îndreptare. (2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre…

Art. 88 – Revocarea amânării aplicării pedepsei

Art. 88 – Revocarea amânării aplicării pedepsei (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. (2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre,…

Art. 89 – Anularea amânării aplicării pedepsei

Art. 89 – Anularea amânării aplicării pedepsei (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de…

Art. 90 – Efectele amânării aplicării pedepsei

Art. 90 – Efectele amânării aplicării pedepsei (1) Persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa şi nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită, dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea…

Art. 91 – Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 91 – Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu…

Art. 92 – Termenul de supraveghere

Art. 92 – Termenul de supraveghere (1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate. (2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub…

Art. 93 – Măsurile de supraveghere şi obligaţiile

Art. 93 – Măsurile de supraveghere şi obligaţiile (1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care…

Art. 94 – Supravegherea condamnatului

Art. 94 – Supravegherea condamnatului (1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se comunică serviciului de probaţiune. (2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), alin. (3) şi alin. (5) se face de serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire…

Art. 95 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor

Art. 95 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare. (2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre…

Art. 96 – Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 96 – Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. (2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite…

Art. 97 – Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 97 – Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la…

Art. 98 – Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 98 – Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. (2) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce…

Art. 99 – Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă

Art. 99 – Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă (1) Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, dacă: a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune; b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei; c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin…

Art. 100 – Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii

Art. 100 – Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii (1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în…

Art. 102 – Supravegherea condamnatului

Art. 102 – Supravegherea condamnatului (1) Pe durata supravegherii, datele prevăzute în art. 101 alin. (1) lit. c) – e) se comunică serviciului de probaţiune. (2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. a) şi lit. b) se face de serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin.…

Art. 103 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor

Art. 103 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor (1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de reintegrare socială. (2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile…

Art. 104 – Revocarea liberării condiţionate

Art. 104 – Revocarea liberării condiţionate (1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. (2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere şi pentru care…

Art. 105 – Anularea liberării condiţionate

Art. 105 – Anularea liberării condiţionate (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, liberarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. (2) În cazul…